Supply Of Lab Consumables At Iit Bhilai , Supply Of Lab Consumables , Hplc Thf - 2 . 5 L , Methacryloyl Chloride - 25 Gm , 2 , 3 , 4 , 5 , 6-Pentafluorostyrene - 25 G , 2 , 2 , 2-Trifluoroethyl Methacrylate - 25 G , 1 , 1 , 1 , 3 , 3 , 3-Hexafluoroisopropyl Methacrylate - 5 G , Tris[2- ( Dimethylamino ) Ethyl]Amine - 1 Gx2 , 2-Chloroethyl Vinyl Ether - 25 G , Ethylene Glycol Vinyl Ether - 50 Ml , 1 , 1-Diphenylethylene - 25 Gm , Glycidyl Methacrylate - 100 G , 2-Hydroxyethyl Methacrylate - 100 Ml , Jack , Glass Vial - 10 Ml - 1 Packet ( 100 Pc . ) , Glass Vial - 15 Ml - 1 Packet ( 100 Pc . ) , Syringe - 2 . 5 Ml - 3 Packets ( 300 Pc ) , Syringe - 5 Ml - 3 Packets ( 300 Pc ) , Rubber Setum - 3 Packets ( 300 Pc )

Tender Notice

27254558

Indian


Chhattisgarh

March 22, 2021

Key Value

Ref. Documents

Ref. Documents

Ref. Documents